kienneik87

Hoàn thiện sóng hiệu chỉnh - Chờ Sell

kienneik87 Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch bản yêu thích là vàng đã bắt đầu nhip đẩy đầu tiên và đang lấy đà để lao xuống tiếp. Ở vùng này, theo dõi phản ứng của giá để sell. Nếu phá được đỉnh đánh dấu 1 thì kịch bản này bị sai.
Bình luận:
Đánh giá sóng hc kết thúc sớm và bị sai. Điểm đúng là sau 1 sóng impulse giá hình thành nên 1 sóng correction và sau đó tiếp diễn bằng 1 sóng impulse.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.