mrtuanvn

Long GOLD

Giá lên
mrtuanvn Pro Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
AI Ichimoku model
Giao dịch được đóng thủ công:
Không đạt tới target trong tgian kì vọng. Đóng lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.