Nthieu

Buy XAUUSD

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Buy XAUUSD, TPSL như Chart.
Có thể kỳ vọng vàng sẽ lên được vùng 1310-1314. Tuy nhiên SL xa nên giảm vol trước khi vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.