TradingSignalsVN

Kịch bản giá giảm tiếp theo của Vàng - XAUUSD ngày 17/12/2022

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch bản giá Vàng dưới góc nhìn sóng Elliott. Sóng (b) trong sóng zigzag giảm giá đã hoàn tất với cấu trúc sóng hiệu chỉnh đôi, và giá đã giảm qua đáy sóng ((B)) trong sóng y của sóng (b) xác nhận sự kết thúc của sóng (b).
Kế hoạch: Giá đang tăng theo kịch bản sóng hiệu chỉnh ở cấp độ sóng nhỏ hơn. Khuyến nghị vị thế SELL khi giá giảm trở lại qua đáy mới tạo thành trên H4.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.