NguyenHuuHung

GOLD

Giá lên
NguyenHuuHung Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mô hình bật mạnh rồi sụp đổ
Price: 1178
SL: 1174
tp: 1198
Giao dịch được đóng thủ công:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.