Paulhdvn

GOLD sell ngắn hạn.

Paulhdvn Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
vàng đang phản ứng vs vùng cung 1775. phiên á khá chậm, sẽ đi từ từ tạo cấu trúc giảm nhỏ rồi vào london killzone mong muốn về vùng 68 sau đó bật lên test lại vùng demand mới tạo
Bình luận:
vàng false :((

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.