mrtuanvn

Short GOLD

Giá xuống
mrtuanvn Pro Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
AI Ichimoku Model
Bình luận:
Giá đã đặt TP=SL, dời SL về Entry.
Bình luận:
* đặt --> đạt
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.