WyckoffianVN

GOLD - trước giờ NF

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
3 mô hình đều cho giá hướng lên. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng trước giờ NF có thu hoạch ở đây.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.