chindk1510

XAVA bullish

Giá lên
KUCOIN:XAVAUSDT   Avalaunch / Tether
XAVA will bullish with 3 wave W and 3 wave d1
XAVA have finish 5 wave and 3 wave abc, so it will bullish
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.