BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Đi hết tam giác, sẽ thoát khỏi vùng lình xình này. Bật lên hoặc rụng xuống khá mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.