HMCUONG

Xu hướng XBT Ngày 5/7

HMCUONG Cập nhật   
BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin
Giá sau khi hình thành đỉnh số 4 đã giảm trở lại.
Chiến lược hôm nay sell tại 1148, takeprofit tại 1050. kỳ vọng giá xuống đường kênh 0-2
Nếu giá break tại đỉnh 0-4 chuyển sang trạng thái hồi phức tạp sẽ chuyển sang trạng thái mua
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Cắt lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.