HMCUONG

Xu hướng XBT ngày 04/07

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin
Giá sau khi sideway tại đỉnh số 4 đã có nến tăng mạnh vượt qua đường kênh 0-4, xác nhận hồi phức theo dự đoán ngày 3/7.
Chiến lược buy tại vùng 1150, TP gần nhất tại 1190.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.