khoahuynh

11-02-2022: canh sell BTC

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin
BTC dự kiến sẽ điều chỉnh tăng lên tại vị trí này để short xuống theo chiến lược như hình.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.