minhthangvt3008

BTC Long and Short với chart 4H trong vài ngày

Giá lên
minhthangvt3008 Cập nhật   
BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
TP 1 @ : 8412 $
TP 2 @ : 8770 $
Giao dịch đang hoạt động:

Đồ thị cho thấy BTC đang tiến rất chậm và chắc chắn khả năng phá lên cao hơn bao h hết
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.