HMCUONG

Xu hướng XBT update ngày 7/5 H4

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Giá đã phá vỡ hộp sideway tại H4, hiện tại giá đang tiệm cận vùng 5900.
Kế hoạch mua trong ngắn hạn tại 5800 khi test lại đỉnh hộp cũ, Takeprofit 6000, Stoploss tại 5700.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.