chandlertruong

Tín Hiệu Long BTC Cho Anh Em

Giá lên
BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin
Mình Nhìn Thấy Khung H1 Có Tín Hiệu Vào Lệnh Mua Cho Anh Em
RSI đóng cửa trên 2 đường trung bình từ dưới lên , đồng nghĩa hình thành form tăng . Theo mình nhìn thấy thì giá có thể lên lại vùng 9k3-9k6$ hoặc có thể bay mạnh hơn lên giá 9k8$. Lúc này thì anh em tìm giá đẹp vào Long thôi.
Thêm Mô hình Vai Đầu Vai của RSI nữa.
Good Luck !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.