canhlinh

Bull Trap

Đào tạo
canhlinh Pro Cập nhật   
BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
RSI giảm, giá đột ngột tăng thẳng dứng. 2 % từ đỉnh cũ.
Bình luận: Chuẩn cơm mẹ nấu. Một cú bull trap

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.