canhlinh

BTC ranh giới quyết định.

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Nếu nằm dưới EMA25 BTC downtrend dài hạn.
Nếu nằm trên EMA25 là uptrend dài hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.