anhngocinc

Thử dự đoán theo các đường hỗ trợ

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Vẽ theo tâm lý thị trường