LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng Bitcoin hôm nay: Giảm

Giá xuống
BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Trend tăng đã đi với một góc quá cao, cần điều chỉnh giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.