NguyenThang33

Bit - Giảm trong ngắn hạn

BITMEX:XBTUSD.P   Bitcoin
Xem biểu đồ ở khung từ H4 trở lên, có một số trendline quay lại được áp dụng từ vài tháng trước, khá mạnh mẽ nên trong ngắn hạn có thể giá sẽ giảm xuống thật.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.