longjack

SHORT XBT BTC USD

Giá xuống
BITMEX:XBTUSD.P   Bitcoin
BTC đang chạy mô hình Rising wedger nên sẽ có xu hướng đi xuống. Target ngắn hạn là 76xx và 75xx

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.