longjack

SHORT XBT USD

Giá xuống
BITMEX:XBTUSD.P   Bitcoin
BTC đã có sự tăng trưởng mạnh từ mốc 77xx lên 8300. Mình đánh giá đây chỉ là giai đoạn hồi nhẹ của thị trường. Nên lệnh short ở mốc 8303 sẽ là hợp lý và điểm cắt lỗ là 8550. Đòn bẩy tối đa là 5x.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.