FXNHANQUA

BUY XEMUSDT 28/5/2021

Giá lên
OKX:XEMUSDT   NEM/Tether
mua spot . không margin.
Mọi kèo đều là nhận định , không phải lời khuyên đầu tư

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.