BINANCE:XLMBTC   Stellar / Bitcoin
Cặp giao dịch XLM/BTC trên đồ thị tuần đã đi ngang tích lũy được hơn 30 tuần có lẽ đã sắp tới giai đoạn tăng mới.
Nếu giá phá xuống dưới 570STS thì sẽ không có đợt tăng trưởng nào xảy ra cả.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.