XMR/BTC - Binance
Buy: 0.016626 - 0.016652
Sell: 0.017460 - 0.017638
P/s: Buy trong ngày, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.