maivanhai

Plantium, Mọi thứ đang ủng hộ cho sự đi lên

Giá lên
OANDA:XPTUSD   Bạch Kim / Đô la Mỹ
sự xác nhận phá vỡ đã hoàn tất sau ngày hôm qua. Thị trường có thể tiếp tục đi lên trong thời gian tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.