bobbiboy8x

XRP-USDT tăng ngắn hạn

Giá lên
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
múc lệnh buy

tp 1 và tp2 như hình

PP sử dụng: bẫy giá


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.