JaneDoan

XRPUSDT Buy

Giá lên
JaneDoan Cập nhật   
BITTREX:XRPUSDT   XRP / Tether
Mua XRP Tại giá 0.46-0.47
Bình luận:
cắt lỗ nếu phá kênh giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.