EasyTradingOnline

XTI Tiêm cận Kháng cự 78$

Giá xuống
FXOPEN:XTIUSD   US WTI Crude (Spot) (XTIUSD)
Dầu đã cắt vào SMA 200 trên biểu đồ D1, cho thấy 1 sự điều chỉnh tiềm năng để lấy đà trước khi có thể tiếp tục tăng trường
Biểu đò 4H xuất hiện nến Doji, 1 tín hiệu cho sự điều chỉnh

Khuyến nghị giao dịch : Bán Dầu
Sell Limit : 78 SL : 78.5 TP: 74

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.