cuongputer

Kỳ vọng Xác suất cao cho XTZBTC BẰNG EMA VÀ REGRESSION TREND

Giá lên
BITFINEX:XTZBTC   XTZ / Bitcoin
1 - Giá dường như đang tôn trọng EMA40 với 2 lần chạm - bật.

2 - Hiện tại giá vừa chạm lần thứ 3 vào EMA40 và đang ở vị trí Hỗ trợ của Regreesion trend.

==> Một kỳ vọng vào giá XTZ sẽ đi lên là hợp lý. Theo dõi trên khung thời gian thấp hơn H4/H1 để tìm điểm vào lệnh có xác suất cao.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.