xuanhaimmoer

Hợp đồng tương lai BIST 30 - Giảm

Giá xuống
BIST:XU030D1!   BIST 30 FUTURES
Giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.