Phamdong1969

XVG đã hoàn thành vùng tích lũy.

Giá lên
BINANCE:XVGBTC   None
Cặp giao dịch XVG/BTC đã tích lũy được 4 tháng. Có nhiều khả năng những ngày tới là những ngày tăng giá của XVG.
Vùng hỗ trợ gần nhất của XVG là 0.00000049
Vùng xa hơn là đáy thất nhất 2019 ( tính tới thời điểm này 0.00000036 )
Kháng cự gần tại 0.00000065 và 0.00000091
Mức giá tăng kỳ vọng là 0.00000161

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.