Jayce_Pham

XVG cất cánh.

Giá lên
BINANCE:XVGBTC   None
Cơ hội mua ăn nhẹ 20-30% XVG.Đáng chú ý

Jayce Pham - Founder & CEO of NCI Trading system
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.