GameonVentures

XVG, H1, Buy

Giá lên
GameonVentures Cập nhật   
BINANCE:XVGBTC   None
Mua ở đường tím (212) và bán ở 34x, 60% lợi nhuận
Giao dịch đang hoạt động:

Đã về điểm mua!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Về điểm buy, attact và SL

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.