NhatHoang_DataAnalysis

XVS usd has grown 30% from my predicted buy point since Aug 10

Giá lên
BINANCE:XVSUSDT   XVS / TetherUS
I'm always looking for Chart with the earliest signs of pumping for the community and XVS is one of them
XVS has grown 30% from my predicted buy point since Aug 10
It will hit target soon

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.