HOSE:YEG   CTCP TAP DOAN YEAH1
Sau kỳ đổi chủ YEG liệu có gì mới.
à thôi kệ nó đi, đánh ngắn hạn thì theo sóng, chứ coi chừng lan man sang PTCB thì loạn binh pháp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.