nhucanhxd

YEG: Đã hoàn thành kênh giảm giá & sideway

Giá lên
HOSE:YEG   CTCP TAP DOAN YEAH1
TỔNG QUAN:

1. Từ 2018 đến 2021 giá đã hình thành 1 kênh giảm mạnh (~97%)
2. Từ 2021 đến 2022/2023 giá dao động gần như đi ngang với volume lớn.
3. Tháng 11/2022 giá bắt đầu hình thành kênh tăng giá nhỏ
4. Giá phá mức Fib 0.236 và đã có 1 pha retest sau đó bật tăng trở lại.
5. 2018 đến nay YEG đã trải qua 5 đợt giảm mạnh
(Three can hold-Four is gold -> five is ???)
---------------------------------------------------
ĐÁNH GIÁ: Kỳ vọng giá tăng

Entry:13,350
SL: 12,200
TP: 18,850
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.