linhberty

YFII USDT -> kỳ vọng bắt đáy

BINANCE:YFIIUSDT   YFII / TetherUS
Entry + SL như hình
->>> kèo hold dài hạn sẽ hợp lý hơn!
->>> Mua dần từ giờ, DCA về cạnh dưới box! BINANCE:YFIIUSDT
BINANCE:YFIIUSDT
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.