Phamdong1969

YFI đã gần hoàn thiện mô hình vai đầu vai.

Giá xuống
BINANCE:YFIUSDT   YFI / TetherUS
YFI đã hình thành mô hình vai đầu vài. Chỉ còn chờ giá xuống dưới đường viên cổ nữa là hoàn thiện.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.