atm_analytics

Phân tích YFI CREAM - Yearn Ecosystem (PTKT 05/2021)

BINANCE:YFIUSDT   YFI / TetherUS
Có 2 vị trí để đón ở vùng này:
Chờ YFI hồi về các vùng hỗ trợ dưới
Chờ YFI phá kháng cự fibo 1.618

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.