BINANCE:YGGUSDT   YGG / TetherUS
YYG Cũng là 1 alts coin đáng chú ý khi trước đó đã có dấu hiệu gom hàng , shake out và đang test lại biên dưới vị trí số 2 .
Nếu mua thành công thi target cho đợt sóng tới là đỉnh cũ của nến gom hàng

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.