ValimidShino

YOYO Điểm vào 5% hàng ngày

BINANCE:YOYOBTC   None
YOYO/BTC - Binance
Buy: 0.00000475 - 0.00000478
Sell: 0.00000495 - 0.00000498
P/s: Chia vốn để vào lệnh stop limit 3%. Chúc các bạn win kèo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.