khoahuynh

10-01-2022: bán Ngô nè

CBOT:ZC1!   Hợp đồng tương lai Ngô
Giá Ngô đã chạm vùng supply hợp lưu cùng đường trend giảm nên canh sell luôn. Dời SL hòa vốn sau khi giá chạm đường trend tăng và nếu breakout đường trend tăng này thì mục tiêu giá là 594
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.