manhtandthaui

CORN FUTURES ( JUL 2021 )

Giá lên
CBOT:ZCN2021   CORN FUTURES (JUL 2021)
hiện tại giá đang tạo mô hình biên độ thu hẹp. ( LPS ).
nếu giá phá qua kháng cự , có thể canh mua ,
mục tiêu là tác vùng kháng cự tiếp theo.