Phamdong1969

ZEC/USDT đang nằm trong vùng tích lũy.

BITTREX:ZECUSDT   ZCash / Tether
ZEC/USDT trên đồ thì tuần và đồ thị ngày đầu cho tín hiệu tạo đáy.
Có thể giá sẽ đi ngang tại vùng 46$ - 55$ thêm một thời gia nữa
Nếu giá đóng dưới 46$ thì vùng tích lũy để tăng là thất bại và khi đó giá có thể về vùng 37$ và thấp hơn là 31$.
Nếu giá vượt vùng 55$ thì mục tiệu là 71$ - 89$ và 134$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.