Nguyen_Viet_Tu

(BINANCE) ZEC/USDT Ngắn/Trung Hạn

BINANCE:ZECUSDT   Zcash / TetherUS
Phân Tích

H4/W
-3 đường MA hội tụ
-Giá BO đường trendline nội biên

H1/D
-3 đường MA phân kì
-RSI phân kì cho dấu hiệu nhịp pullback

Entry: 88.12
Stl: 84.8 (3,7%)
Tp: 117.95 (33%)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.