Ninh-Do

ZIl điểm buy cho sóng tăng 50%

BINANCE:ZILBTC   Zilliqa / Bitcoin
Mô hình 2 đáy tạo xác nhận tín hiệu tăng trưởng cho ZIL
Điểm buy: 26x - 23x
Sell: 400
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.