smallturtle

Bán ZL!

Giá xuống
CBOT:ZL1!   Soybean Oil Futures
- Biểu đồ H4: Cấu trúc giảm ngắn hạn
- Kế hoạch bán
+ Giá bán: Giá hiện tại 58.86
+ Giá cắt lỗ: 59.51
+ Giá chốt lời: 56.73
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.