CBOT:ZL1!   SOYBEAN OIL FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
- Biểu đồ H4: Cấu trúc giảm ngắn hạn
- Kế hoạch bán
+ Giá bán: Giá hiện tại 58.86
+ Giá cắt lỗ: 59.51
+ Giá chốt lời: 56.73