TheCommoTrader

Bạn không thể thua kèo short Dầu Đậu này được !

Giá xuống
CBOT:ZL1!   Soybean Oil Futures
Đã đến lúc để nhìn vào biểu đồ tuần và tháng chỗ mà có 1 vùng sell rất lớn.

Trên biểu đồ tháng vùng sell ở 51.5 - 57.1 và vùng sell trên biểu đồ tuần ở 51.5 - 52.7 và có chung 1 vùng ở 51.6.

Không cần nói quá nhiều về pha trade này vì nó quá rõ.

SELL !!!! SELL !!! SELL !!! ở 51.6 - 52.5.

Luôn luôn tuôn theo kịch bản giao dịch của mình, quản trị rủi ro và quản trị trạng thái.


Chúc may mắn!

~ Tuan Anh Commo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.